Aktuální pravidla Českého poháru F1ABC

Závazné podmínky pro pořadatele:

 1. Soutěžními kategoriemi ČP jsou : FlA, FlB, FlC. Soutěž zařazená do seriálu ČP se musí uskutečnit mezi 1. lednem a 30. listopadem příslušného roku.
 2. K soutěži musí být připuštěn každý člen SMČR, který se přihlásí a zaplatí vklad v termínu uvedeném v propozicích soutěže.
 3. Soutěže se konají podle platných pravidel FAI, včetně počtu a délky trvání soutěžních kol. Výjimkou je, že si soutěžící mohou měřit navzájem.
 4. Výsledky se zapisují na výsledkovou tabuli, která je veřejně přístupná ke kontrole.
 5. Případné změny termínu soutěže, odložení, atd. musí být včas oznámeny všem přihlášeným a koordinátorovi ČP. Důvod ke změně termínu musí být opodstatněný, např. nedostupnost plochy (povodeň, předčasná hluboká orba apod.). Veškeré změny termínů soutěží ČP oproti kalendáři soutěží budou posouzeny komisí volného letu, a v případě zjištění neopodstatněnosti změny mohou být výsledky soutěže vyškrtnuty z celkových výsledků ČP.
 6. V případě špatného počasí, případně i na základě krátkodobé předpovědi špatného počasí, takového, že nelze v určený termín odlétat ani část soutěže, je možné soutěž přeložit na jiný termín. Pořadatel má za povinnost tuto změnu okamžitě nahlásit všem přihlášeným a koordinátorovi ČP. Oprávněnost změny termínu bude přezkoumána Komisí volného letu s důsledky jako v bodě 5. 
 7. Nejpozději do týdne po soutěži vydá pořadatel soutěže výsledkovou listinu a ji pošle mailem na adresu koordinátora ČP a trenéra příslušné kategorie (formát xls).  

Doporučení pro pořadatele:

 1. Je doporučeno zajistit alespoň jednoho časoměřiče na deset soutěžících.
 2. Doporučený vklad 100 Kč.
 3. Doporučená uzávěrka přihlášek maximálně týden před soutěží.
 4. Prosíme pořadatele, aby s ohledem na to, že z výsledků ČP je sestavována reprezentace, zajistili maximální regulérnost soutěže a to včetně rozlétávání.

Hodnocení:

 1. Výsledky na jednotlivých soutěžích jsou obodovány podle dosaženého umístění.
 2. Boduje prvních čtrnáct soutěžících, bodují pouze soutěžící s nenulovým výsledkem. V případě rovnocenného umístění se body za umístění sečtou a rovným dílem rozdělí mezi soutěžící.
umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
body 25 20 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 1. Do konečného pořadí ČP se započítávají čtyři nejlepší bodové výsledky. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejlepší dosažené pořadí na jedné soutěži ze započítávaných soutěží (tj. počet prvních míst, resp. počet druhých míst atd.), v případě rovnosti pátý a další výsledek, v případě rovnosti umístění na více obsazené soutěži.
 2. Celkové vyhodnocení a vyhlášení vítězů je prováděno na MČR příslušné kategorie.